Oplysninger om vores persondatabehandling

Vi orienterer dig hermed om, at vi indsamler personoplysninger om dig i forbindelse med:

  1. Tilmelding til nyhedsbrev
  2. Ordrer hos Quote Copenhagen Aps
  3. Kontakt til Quote Copenhagen Aps
  4. Google Analytics
  5. Pinterest
  6. Shopify
  7. Facebook og Instagram

 I denne forbindelse skal vi efter databeskyttelsesforordningens 1 artikel 13 give dig følgende oplysninger. 

1. Identitet og kontaktoplysninger for den dataansvarlige
 
Hos Quote Copenhagen Aps er Martin Birkholm dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:
 
Quote Copenhagen Aps

Kanalholmen 14U
2450 Hvidovre
CVR-nr. 41 98 03 03
Telefon: +45 53 76 76 38
Mail: mb@qbb.dk
 
2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne
Vi behandler disse personoplysninger med det formål at kunne sende nyhedsbreve, med relevante informationer og tilbud samt ordrer til dig som kunde. Her udover kan vi følge din færden på vores webshop, så vi kan forbedre siden. Retsgrundlaget for denne behandling følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b.
 
3.  Modtagere af personoplysningerne
Quote Copenhagen Aps videregiver dine personoplysninger til databehandlere.
 
4. Tidsrummet for opbevaring af oplysningerne
Quote Copenhagen Aps kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på om dine personoplysninger fortsatte er relevante i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve samt udførelse af vores ordrer, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.
Vi bestræber os på at dine personoplysninger alene opbevares i rimelig tid. Når de personoplysninger, vi har indsamlet, ikke længere er nødvendige, bliver de anonymiseret eller slettet.
 
5. Pligt til at meddele personoplysninger
Du har ikke pligt til at afgive de pågældende personoplysninger.
 
6. Den registreredes rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har den registrerede en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om den registrerede.
 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har følgende rettigheder.
 
•    Ret til at se oplysninger (indsigtsret).
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 
•    Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 
•    Ret til sletning.
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 
•    Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 
•    Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 
•    Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
7. Retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
 
 
[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 13, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger indsamles hos den registrerede